Betingelserne finder anvendelser på aftaler indgået med:

wpfort // Digitally IVS

CVR 38485415

Klamsagervej 21B, 8230 Åbyhøj

Følgende betingelser er gældende for alle aftaler og samarbejde der er indgået med wpfort, medmindre andet er aftalt skriftligt. I de følgende betingelser omtales wpfort // Digitally IVS alene ved wpfort.

Vores betingelser er opdelt i følgende afsnit:

  • Generelt
  • Betaling og fortrydelsesret
  • Software og systemvalg
  • Kundetilfredshed
  • Betingelsernes gyldighed
  • GDPR og databehandling
  • Tvister

1. Generelt

1.1.

Alt materiale m.m., der sendes og leveres til wpfort eller services købt gennem wpfort, skal overholde den til enhver tid gældende danske- og europæiske lovgivning. wpfort fraskriver sig ethvert ansvar i relation til lovligheden for og af materiale m.m. leveret til wpfort eller leveret til en af de services, der er købt gennem wpfort.

Kunden indestår derfor alene for, at alt materiale brugt i relation til wpforts ydelse er lovligt. Og eventuelle tvister i forbindelse med brug af materiale vedrører derfor ikke wpfort.

1.2.

wpfort kan ikke holdes ansvarlig i tilfælde af, at rettighederne i forbindelse med brug af materiale overskrides eller misligholdes. wpfort forholder sig ikke til og/eller tjekker heller ikke op på eventuelle rettighedsproblematikker.

1.3.

Oplysninger, som af wpfort vurderes nødvendige til levering af ydelser købt hos selskabet, skal fremsendes straks, når disse bliver efterspurgt. Det samme gør sig gældende i forbindelse med adgang til eventuelle systemer, hvis adgang er nødvendig i forbindelse med udførsel af den service, købt hos wpfort.

1.4.

Specielle forhold, der måtte fremgå af wpforts handelsbetingelser, vil til enhver tid blive fremhævet i forbindelse med køb og underskrift af en evt. handelsaftale. Medmindre dette måtte være almindelige branchestandarder

1.5.

Enhver forstyrrelse fra 3. part, der måtte påvirke arbejde udført af wpfort, kan beordres ophørt straks af wpfort. Sker dette ikke, og forårsager forstyrrelsen væsentlige sikkerhedsbrister, kan wpfort ikke holdes ansvarlig herfor.

1.6.

Enhver fejl forårsaget af wpfort eller personale underlagt wpforts instruks rettes vederlagsfrit, medmindre dette har været sammenhængende med eventuelle rettelser i forbindelse med 3. parts eller kundens forsturrelse.

1.7.

Ethvert økonomisk tab, kunden måtte lide i forbindelse med hackerangreb, kompenseres ikke af wpfort. Enhver præventiv sikring af systemer kan nemlig aldrig være udtømmende og uimodståelig overfor hacking – og derfor tages der også forbehold for dette. Økonomiske tab i forbindelse med hackerangreb medfører derfor ikke erstatningspligt.

2. Betaling og fortrydelsesret

2.1.

Alt arbejde påbegyndt af wpfort afregnes med påbegyndt 1 time.

2.2.

Betaling for ydelser købt hos wpfort sker ved forudbetaling for de kommende 12 mdr., medmindre andet er aftalt forud for aftalens indgåelse. Fakturering for betaling sker med datoen for aftalens indgåelse og forfalder med 8 dage herefter. Betalingen sker ved almindelig bankoverførsel eller gennem automatisk
betalingsindbetaling gennem Stripe.

2.3.

Betaling kan se ved hjælp af almindelig bankoverførsel. wpfort forbeholder sig dog til enhver tid at kunne ændre betalingsmetoden i forbindelse med udvikling på området. En sådan ændring vil altid blive meddelt wpforts kunder og samarbejdspartnere.

2.4.

For sen betaling vil medføre pålæggelse af rykkergebyr og -rente i henhold til lovgnivningen på området. Efterfølgende manglende betaling vil medføre, at den pågældende fordring senes til inkasso.

2.5.

Arbejde udført af wpfort faktureres normalvis forud, medmindre andet er aftalt mellem parterne.

2.6.

Der er ingen fortrydelsesret på ydelser eller services leveret af wpfort. Enhver afvigelse heraf skal aftales skriftligt med wpfort forud for opgavens igangsættelse.

2.7.

Priser er altid angivet i danske kroner ekskl. Dansk moms. Ved køb som privatkunde oplyses priser inkl. moms, når det meddeles wpfort, at købet er privat og uden for erhverv.

2.8.

Ethvert køb hos wpfort er opsigeligt med en frist på løbende måned plus 3 måneder, medmindre andet er aftalt forud for købets indgåelse. Opsigelsesperiode og uopsigelighed kan derfor fastsættes individuelt og kan influeres af andre konkrete vilkår i den enkelte købeaftale.

3. Software og systemvalg

3.1.

Software købt gennem wpfort afinstalleres straks ved aftalens ophør og Kunden informeres om, at aktuelt software er blevet afinstalleret. Enhver afvigelse heraf skal aftales med wpfort forud for ophørstidspunktet.

3.2.

Ethvert eventuelt systemskift meddeles Kunden forud for skiftet. Et sådant systemskift kan aldrig stille Kunden ringere eller resultere i, at man får et ringere produkt end tidligere.

4. Kundetilfredshed

4.1.

Mener Kunden ikke, at ydelsen(-erne) lever op til den aftalte kvalitet, indsendes indsigelse herom indenfor 1 måned fra aftalens indgåelse. Efter den angivne indsigelsesfrist betragtes ydelsen accepteret, og kunden kan derefter ikke gøre yderligere indsigelser gældende over for wpfort.

4.2.

wpfort forbeholder sig retten til ikke at blive pålagt at gennemføre rettelser eller ændringer, som måtte anses som urimelige eller påfører wpfort uforholdsmæssige omkostninger eller tidsforbrug ift. prisniveauet for den konkrete opgave. Denne vurdering vil blive foretaget af wpfort

4.3.

Ved større ændringer har kunden udelukkende ret til et nedslag i vederlag, såfremt den leverede ydelse afviger væsentligt fra det aftalte, og wpfort måtte kunne forvente dette. Hvis dette ikke er tilfældet, kan wpfort ikke holdes ansvarlig for tilpasning eller rettelser, som er uforholdsmæssigt bebyrdende.

5. Betingelsernes gyldighed

5.1.

Disse er wpforts aktuelle handelsbetingelser, som wpfort til enhver tid forbeholder sig retten til at kunne ændre. For den enkelte ordre og opgave gælder dog alene de betingelser, som var gældende på det tidspunkt og i det tidsrum, hvori opaven blev løst.

6. GDPR og databehandling

6.1.

I relation til enkelte opgaver kan det blive nødvendigt, at wpfort tildeles adgang til databaser indeholdende persondata. Disse data gemmes af wpfort i 90 dage, eftar adgangen er tildelt, hvorefter de slettes fra wpforts systemer.

Persondata, hvis anvendelsesbehov ikke er midlertidigt og tidsbegrænset, lagres sikkert hos wpfort og slettes strakt ved aftalens ophør.

6.2

Behandling af persondata, som Kunden er dataansvarlig for, og som opbevares m.v. i vores System er reguleret i Databehandleraftalen imellem wpfort og Kunden.

Ansvaret for behandlingen af Kundens personoplysninger, er reguleret af disse betingelser.

6.3.

wpforts behandling af personoplysninger som dataansvarlig er underlagt vores persondatapolitik.

6.4.

wpfort arbejder i forbindelse med sin ydelse ikke som databehandler på vegne af kunden og fraskriver sig derfor ethvert ansvar i forbindelse med håndtering af persondata. Kunden er alene selv persondataansvarlig og persondatabehandler.

7. Tvister

7.1.

Enhver tvist mellem wpfort og kunden løses ved byretten i Aarhus som første instans.